İçeriğe geç

İletişim

Türkiye Vatandaşlık

Türkiye’de herhangi bir kurum/şirkette çalışmak, buna bağlı olarak oturma izni almak, belirli bir süre sonra ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların takip etmesi gereken prosedürler, hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Çoğu zaman uzun, çetrefilli ve yorucu olan bu sürecin Türkiye’yi iyi tanımayan ve Türkçe’yi iyi konuşup anlamayan yabancılar ve sözkonusu yabancıları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk işverenler açısından ne denli zor olduğunun farkındayız.

UDK Dil Kursu Yabancılar Departmanı olarak, deneyimli uzmanlarımızla sizlere bu süreçlerde yardımcı olmak için her açıdan hazırız.

UDK Dil Kursu uzmanları, birlikte çalışmayı arzu ettiğiniz yabancılara Türkiye’de sorunsuz ikamet edip, çalışabilmeleri için ilgili Bakanlık ve kurumlara yapılması gereken resmi başvurular, bu başvurular esnasında sunulması gereken evraklar, gerçekleştirilmesi gereken işlemler ve takip edilmesi gereken aşamalar hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aşağıda, Türkiye vatandaşlığı kazanmak için takip edilmesi gereken süreçler ve hazırlanması gereken evraklar hususunda bilgiler verilmektedir. Çalışma izni ve Oturma İzni konularına ilişkin bilgiler ise diğer sekmelerde yer almaktadır.

UDK Dil Kursu Yabancılar Departmanı, İkamet İzni, Çalışma İzni, Oturma İzni ve Türkiye Vatandaşlığı kazanma konularında yardımcı olmak üzere, sizleri UDK Dil Kursu Ofislerine beklemektedir.

vatandaşlık hizmeti vermemekteyiz.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

 1. Türkiye Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder. 

Soy bağı

Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. 

Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. 

Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. 

Doğum yeri 

Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. 

Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır. 

 1. Türkiye Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kendi Devleti çift vatandaşlığı kabul ediyorsa, T.C. Vatandaşlık Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.
 • Ancak şurası vurgulanmalıdır ki, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Yani şartları sağlayan herkesin Türk vatandaşlığını kazanması diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü kime vatandaşlık verip, kime vermeyeceği devletlerin egemenlik alanına giren bir husustur.
 • Başvuru için aranan şartlar 
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda; 
 • Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, 
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, 
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek (Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini ispat etmek için şu şartlardan bir ya da bir kaçını, ikna edici olmak için gerçekleştirmek: Türkiye’de taşınmaz mal edinmek. Türkiye’de iş kurmak. Türkiye’de yatırım yapmak. Türkiye’ye iş merkezini nakletmek. Türkiye’de çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak. Türk vatandaşı ile evlenmek. Türk vatandaşlığı için ailece müracaat etmek. Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak. Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak.) 
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, 
 • Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak,
 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, 
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, 
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, 

şartları aranır. 

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir. 

Aşağıdaki dosyalar reddedilmektedir:

Aşağıda durumu belirtilenlerin dosyası, başvurunun yapıldığı ikamet yerindeki valiliklerce reddedilir.  

 • Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen
 • Sığınma veya iltica başvuru sahibi olan
 • Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayan
 • Öğrenim amaçlı ikamet eden
 • Turistik amaçlı ikamet eden
 • Öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden
 • Tedavi amaçlı ikamet eden
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişiler

Başvuru Süreci

Dosyası tam ve uygun olanlara yukarıdaki koşullara göre il emniyet müdürlüğünce soruşturması yapılır. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası valiliğe iade edilir ve valilik de dosyayı komisyona gönderir.

Başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tamamını karşılayıp karşılamadığı komisyon tarafından hem dosya üstünde incelenir hem de karşılıklı mülakat ile yapılarak tespit edilir. Başvuranın aile durumu da bu mülakatta incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımı ile veya okur-yazar ise yazarak yapılır.

Komisyonun olumlu kararı durumunda dosya Bakanlığa gönderilir ama olumsuz ise valiliğe gönderilir.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller 
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 

 • Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. 
 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. 
 • Göçmen olarak kabul edilen kişiler. 

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması 

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; 

 • Aile birliği içinde yaşama, 
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, 
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, 
 • şartları aranır. 

NOT:

 • Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü halinde, evliliğin devamı şartı aranmaz.
 • Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına (sona ermesi) karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. 
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.

Evlenme Yolu ile Vatandaşlık Kazanma Başvurularında İstenen Evrak

 • İsteği belirten form dilekçe.
 • Türk vatandaşı eşe ait başvuru makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Pasaport veya benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 •  

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması 

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir. 

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması 

Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ​

Türk Vatandaşlığının Türkiye’de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması 
12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemelere göre, aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

 • En az 2.000.000 ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen
 • En az 1.000.000 ABD doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen
 • En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen
 • En az 3.000.000 ABD doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen
 • En az 3.000.000 ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen
 1. Türk vatandaşlığından çıkma

Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı
 • belirtiler bulunmak.
 • Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
 • Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.
 1. Türk vatandaşlığını kaybettirme

Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

 • Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
 • Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.
 • İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar. 
 1. Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı

Aşağıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

 • Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazananlar.
 • Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.
 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.
 • Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.
 • Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

Yukarıdaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.

 1. Çok Vatandaşlılık

Türk vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir.

Bu çerçevede, herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

 1. Vatandaşlık işlemlerinde müracaat makamı ve usul

Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.

Bilgi ve belge istenmesi: Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın verilir.

Maddi hataların düzeltilmesi: Bu Kanuna göre alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınır.

Tebligat: Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına tebliğ olunur. Kaybettirme kararları ise Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin İstenen Evraklar

 • İsteği belirten form dilekçe
 • Pasaport veya benzeri belge
 • Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri evrak
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi ya da boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise de eşine ait ölüm belgesi.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları var ise bu bireylere ait müracaat makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan sağlık raporu.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 • Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.