İçeriğe geç

İletişim

Yabancı Döner Sermayeli Şirketin Türkmenistan’da Resmi Tescili İçin

YABANCI DÖNER SERMAYELİ ŞİRKETİN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Bir döner sermayeli şirketin kurulabilmesi için, Türkmenistan ekonomisine yatırım yapacak olan yabancı yatırımcının, Türkmenistan Devlet Başkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı”na aşağıda yer alan belgeleri sunması gerekmektedir;
1. Türkmenistan’da şirket kurmak istediğine dair dilekçe.
2. Açılacak döner sermayeli şirketin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence) 
3. Şirketin adını gösteren belge.
4. Şirketin hukuki adresini, Velayet veya (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı. 
5. Kurucular tarafından onaylanan Protokol.
6. Kurucuları toplantısı Protokolü ile onaylanmış Kurucu Anlaşması (2 nüsha, Rusça ve Türkmence). 
7. Kurucular toplantısı ile onaylanmış Tüzüğü (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).
8. Üretim yapan kurumlar için, faaliyet alanlarını ve mali kaynaklarını açıklayan, kurucular tarafından onaylanmış iş planı.
9. Mevcut düzen uyarınca tanzim edilmiş vekaletname.
10. Şirketin Türkmenistan yöneticisinin Anketi (3×4 ölçekli fotograf)
11. Yabancı şirketin Tüzüğü’nün kopyası. (Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.)
12. Yabancı yatırımcının, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş Resmi Sicil Belgesi (Bahsedilen belge orijinal olmalıdır, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.)
13. Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).
14. Şirketin tüzüğünde beyan edilen kurucu fonunun %50-sinin yatırıldığına dair tasdik belgesi.
15. Tescil tahsil makbuzu.
Özel kişi kurucuların Türkmenistan’da sunacağı evraklar;
I- Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).
II- Kurucunun pasaport bilgileri.
Belgelerin, yatırımcı tarafından devlet dilinde hazırlanmış olması gerekmekte olup ve orijinalleri (FAX ile gönderilen kabul edilmez), mühürlenmiş şekilde sunulacak. Belgeler, Türkmence ve Rusça tercümesini gerçekleştiren makam tarafından tasdik edilmesi gerekir.
Türkmenistan Devlet başkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı”na sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.